NY REGJERING LEVERER INKLUDERING AV FUNKSJONSHEMMEDES MENNESKERETTIGHETER

ENDELIG – Nå bekrefter vår nye Regjering at CRPD – Konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal innarbeides i norsk lov. Funksjonshemmedes organisasjoner har arbeidet for dette siden 2008, da konvensjonen tredde i kraft. Senest i vår ble en slik innarbeiding nedstemt i vårt forrige Storting. Etter valget har ja-partiene flertall og Støre-Regjeringens plattform inkluderer at Funksjonshemmede-konvensjonen skal bli en del av norsk lov.

Funksjonshemmede har grunn til å juble. Selv om Norge ratifiserte – det vil si forpliktet seg til å følge konvensjonen i 2013, gir ikke dette full uttelling verken i utforming og utøvelse av politikken vår, eller i vurderinger og konklusjoner i norsk rettssystem. CRPD-komiteen som er komiteen i FN-systemet som overvåker gjennomføringen av funksjonshemmede-konvensjonen i landene, har gitt en rekke anbefalinger i rapport av 2019, om hva som må til for at Norge skal komme ajour med å oppfylle menneskerettighetene for funksjonshemmede. Blant annet var komiteen bekymret for manglende tidsfrister for gjennomføring av universell utforming i eksisterende bygninger og transportformer, samt manglende tilgang til varer og tjenester. Komiteen understreket også det problematiske med ordningene hvor beslutninger blir tatt på vegne av en person, og anbefaler at slike ordninger erstattes med ordninger om beslutningsstøtte. Komiteen anbefaler også Norge å «stoppe bruken av tvangsmetoder, blant annet tvangsmidler, isolasjon, skjerming, ufrivillige behandling og andre inngripende metoder» overfor utviklingshemmede eller personer med psykososiale lidelser.

På tross av at Norge i generasjoner har hatt fokus på menneskerettigheter, har vi altså fremdeles en jobb å gjøre ovenfor funksjonshemmede. Regjeringserklæringens lovnad om at CRPD skal inn i norsk lov gir grunn til optimisme, og SAFO ser frem til en mer aktiv Regjering på området. Med en ny Regjering som inkluderer CRPD i norsk lov, har vi forventninger om at komiteens anbefalinger om tiltak gjennomføres, og at konvensjonens målsetninger oppnås.

ARKIV
SISTE INNLEGG