Inkluderende skole

Norge har forpliktet seg til en inkluderende skole; En skole der mangfold er en styrke og en mulighet, der alle får lære og utvikle seg i fellesskap med andre.

En inkluderende skole overvinner barrierer. En inkluderende skole sørger for at alle elever får nå sitt potensiale.

Norge er bundet av FNs Funksjonshemmede-konvensjon (CRPD), som beskriver elevens rett til en inkluderende utdanning (artikkel 24). Vi har en lov som forbyr diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og opplæringsloven legger til grunn at alle former for diskriminering skal motarbeides.

Likevel er ikke skolen inkluderende for alle. Våren 2019 fikk Norge kritikk av FN blant annet fordi elever med funksjonsnedsettelse ikke sikres godt nok mot mangelfull opplæring og diskriminering.

Retten til inkluderende utdanning

FN-konvensjonen for rettene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 24 Utdanning sier blant annet at «Alle elever skal ha lik tilgang til god, gratis og inkluderende utdanning i sitt nærmiljø» FN-komiteen som overvåker konvensjonen har utdypet retten til inkluderende utdanning i General Comments no 4 (2016).

SAFO har fått oversatt FN-komiteens utdypning til norsk (pdf) for å gjøre den tilgjengelig for flere.

Detaljbilde ung jente ser i kamera

Spørsmål og svar om rett til lik utdanning

Skole og Utdanning er en av de viktigste byggeklossene i samfunnet. Utdanning betyr at du får kunnskap og verktøy til å realisere potensialet i deg selv. Du utvikler sosiale ferdigheter og vennskap.

For at vi skal utnytte potensialet som ligger i utdanning må vi som samfunn gi like muligheter og riktig utdanning til alle. Det skjer altfor ofte at barn med funksjonsnedsettelser må begynne på egne avdelinger eller skoler utenfor nærmiljøet. Det er segregering. Det er et brudd med opplæringsloven, som sier at alle barn har rett til å gå på nærskolen, og med FN-konvensjonen for funksjonshemmede, som slår fast at funksjonshemmede barn skal ha tilgang til inkluderende utdanning i sitt nærmiljø.

Dersom du blir inkludert i utdanningen er sjansen for at du senere blir inkludert i arbeidslivet langt større. Det betyr flere arbeidende hender og hoder som er med på å bidra til fellesskapet. Følgelig fører segregering til det motsatte. Dette viser også forskningen. Jo mer utdanning du har, jo lettere er det å få jobb. Slik er det også for mennesker med funksjonsnedsettelser.

  • Kommunene kan bidra til å få likestillingsperspektivet inn i skolen, sikre elevens rettssikkerhet, god kvalitet i opplæringen, inkluderende organisering og universell utforming
  • Bli med i kampen for en inkluderende skole, Norges Handikapforbund (NHF) om skole, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) om skole, Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) om skole

Erfaringer

Videoene under inneholder erfaringer fra skolen fra elever og tidligere lærer. Hvordan er det å gå i skolen i dag om man har en funksjonsnedsettelse? Og hvordan kan skolen inkludere alle?

Bokanbefaling

Inkluderende praksis Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid.

Hvilke holdninger og organisatoriske grep må ligge til grunn for en inkluderende praksis? En inspirerende og engasjerende bok som bidrar til kunnskapsutvikling om god inkludering.

Les mer om og bestill boken her.

Se også gjerne Statpeds egne sider om inkludering. 

Forside bok Inkluderende praksis

Ordliste

Det er ekskludering når elever og studenter direkte eller indirekte hindres i å få eller nektes undervisning i enhver form.
Det er segregering når undervisningen av elever og studenter med nedsatt funksjonsevne finner sted i egne lokaler som er utformet eller brukt med sikte på å ta imot mennesker med en eller flere funksjonsnedsettelser, atskilt fra andre uten funksjonsnedsettelse.
Det er ekskludering når elever og studenter direkte eller indirekte hindres i å få eller nektes undervisning i enhver form.
Det er segregering når undervisningen av elever og studenter med nedsatt funksjonsevne finner sted i egne lokaler som er utformet eller brukt med sikte på å ta imot mennesker med en eller flere funksjonsnedsettelser, atskilt fra andre uten funksjonsnedsettelse.