Søk

Universell utforming i skolen

Retten til inkluderende utdanning betyr både individuell tilrettelegging og at skolebyggene og uteområdene er tilgjengelig for alle. Mange norske skoler er ikke bygd for alle, men kun for de som ikke har en funksjonsnedsettelse.

Trapper uten ramper, dører som er tunge og vanskelige å bruke, mangel på heiser og utilgjengelige toaletter utgjør fysiske barrièrer som gjør at noen funksjonshemmede ikke kan bruke skolen. En landsomfattende kartlegging av 784 skoler som Norges Handikapforbund utførte i samarbeid med forskningsbyrået IRIS i 2013 fant at:

Når nærskolen ikke er tilgjengelige, blir foreldrene ofte presset til å velge skole et annet sted i kommunen, eller få undervisning i en tilrettelagt avdeling på skolen.

En universelt utformet skole er uten fysiske hindringer, er lett å finne fram og orientere seg i, har god akustikk og godt inneklima. Universell utforming er ikke spesialtilpassede løsninger for enkelte mennesker. Alle skal kunne bruke samme løsning. Enkeltgrupper skal ikke skilles ut og bli henvist til egne skoler eller separate løsninger.

En rapport fra Oslo Economics slår fast at det vil være svært samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjøre alle skoler i Norge universelt utformet. Faktisk mener de, at om det så ikke var lønnsomt, burde alle skoler utbedres uansett fordi alle må ha tilgang til en så viktig arena i samfunnet. Universell utforming er ikke bare viktig for elevene. Både ansatte og foreldre kan ha en funksjonsnedsettelse. Norske skoler blir brukt som valglokale, korpsleirer og arrangementslokaler for frivilligheten. Universell utforming er nødvendig for noen, og gir praktiske og gode løsninger for oss alle.

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet Veikartet Universelt Utformet nærskole 2030, som viser hvordan man kan nå målet om en universelt utformet skole gjennom konkrete tiltak som gjennomføres systematisk og trinnvis.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne slår fast at funksjonshemmede barn skal ha tilgang til alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter på lik linje med andre barn. Denne retten innebærer tilgang til inkluderende utdanning i barnas nærmiljø. Også opplæringsloven sier at alle barn og unge har rett til å gå på nærskolen sin.

Les mer om universell utforming på NHFs hjemmesider.