FUNKSJONSHEMMEDES MENNESKERETTIGHETER INN I MENNESKERETTSLOVEN

Endelig, sier SAFO sin styreleder Tom Tvedt, har Regjeringen startet prosessen for å sikre at funksjonshemmedes menneskerettigheter skal inn i Menneskerettsloven.  SAFO har jobbet for dette i snart 15 år – at FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, på samme måte som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen, SKAL inkluderes i den norske Menneskerettsloven.

Kultur- og likestillingsministeren understreker at Regjeringen oppnevner en ekspertgruppe som skal se på rettslige konsekvenser av å inkludere Funksjonshemmede-konvensjonen i norsk lov, og utvalget skal SÆRSKILT VURDERE inkorporering i Menneskerettsloven.  

Konvensjonen for funksjonshemmede ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2006, og den trådte i kraft i 2008. Først 5 år etterpå, i 2013, ble den ratifisert av Norge. Til sammenligning ble den samme konvensjonen ratifisert av Sverige allerede i 2008.  

SAFO og de andre organisasjonene av funksjonshemmede har stått på for å få norske politikere til å akseptere at funksjonshemmedes menneskerettigheter er like selvfølgelige som alle andre menneskerettigheter. Av en eller annen grunn har menneskerettigheter vært selvsagt for andre, men beskyttelse av disse har ikke vært like viktig i Norge, når det gjelder funksjonshemmede. Derfor er vi i dag svært fornøyde med at vi endelig, etter mange års kamp, har fått aksept for at dette nå også skal gjelde for funksjonshemmede.

SAFO er glade for at regjeringspartiene, nå er enige med oss i at funksjonshemmede har en likestilt rett til å få sine menneskerettigheter lovmessig beskyttet gjennom den norske menneskerettsloven. Vi forutsetter en prosess uten unødvendige forsinkelser, og regner med at Stortingets flertall vil vedta den kommende lovproposisjon med forslag om at CRPD skal inn i Menneskerettsloven.

ARKIV
SISTE INNLEGG