Søk
Tom Tvedt

Et svakt budsjett for grunnleggende rettigheter

– Vi vet at det fortsatt er en vei å gå for å oppfylle menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelser. Det er derfor skuffende at det fra regjeringen gjøres så lite for å sikre retten til å delta på lik linje, sier Tom Tvedt, styreleder i SAFO.

Hverken på arbeid, bolig eller fritid går regjeringen langt nok ifølge Tvedt. Han mener det er skammelig at en rekke mennesker med utviklingshemning med ønske om å delta i arbeidslivet fortsatt står utenfor, spesielt når de fortsatt holdes utenfor boligmarkedet og fritidstilbudene også.

– Regjeringen skryter av at de styrker en ungdomsgaranti, men de garanterer ingenting for vår ungdom. Det er skammelig. Økningen i budsjettet på arbeidsmarkedstiltak går til flere NAV-ansatte, ikke flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, sier Tvedt.

Han er skuffet over at regjeringen ikke kickstarter arbeidet med å bevilge penger til flere plasser innen Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) og Varig Tilrettelagt arbeid i Ordinær bedrift (VTO).

– Regjeringen har fått et anmodningsvedtak om å komme tilbake i forbindelse med statsbudsjettet for 2024 med en langsiktig og forpliktende plan for hvordan en skal sikre et betydelig løft for flere VTA-plasser. Der MÅ de nå levere, sier Tvedt.

Tvedt og SAFO etterspør også et større trykk for å oppnå målene satt i  «Veikart Universelt utformet  nærskole 2030».

– Det er bra regjeringen bevilger 10 millioner til Statped for å styrke læremiddeltilbudet til elever med særskilte behov for tilrettelegging. Det er et viktig tiltak i revidert nasjonalbudsjett. Men vi skulle ønske regjeringen også trappet opp innsatsen for å sikre at målene satt i Veikart Universelt utformet nærskole 2030 blir nådd. Om to år skal vi være halvveis, og det ser ikke ut til at vi klarer det med dagens innsats, sier Tvedt.

Styrelederen, som også er forbundsleder i NFU, er litt mer fornøyd med tiltakene innenfor bolig, men mener det kommer for få til gode.

– 80% av mennesker med utviklingshemning ønsker å eie egen bolig, men kun 15% bor i en selvstendig bolig, og en fjerdedel av de igjen eier selv. I bofellesskapene er det kun én av ti som eier sin egen bolig. Så vi har en lang vei å gå i å oppfylle boligdrømmen for veldig mange, sier Tvedt.

Han peker på at denne skjevfordelingen er problematisk fordi de som leier av kommunen har liten innflytelse på hvor de bor, og boforholdene står sjeldent i stil med husleien.

– Vi ser jo at bofellesskap med fellesareal er den dominerende boformen for vår gruppe når de leier av kommunen. Tendensen er at disse bofellesskapene blir større og mer institusjonspreget. Slik skal det ikke være, sier Tvedt.

Et lysglimt er at regjeringen nå øker investeringstilskuddet til rehabilitering, så disse boligene nå kommer i bedre stand. I revidert nasjonalbudsjett er det satt av 200 millioner til dette.

– Det er jo bra, for vi vet at det er stort etterslep på vedlikehold av bofellesskap. Men det er viktig at dette ikke gjør boligøkonomien verre. Husleiene har jo doblet seg for disse boligene de siste 20 årene, flere kommuner krever gjengs leie, og veldig få av vår målgruppe mottar bostøtte, sier Tvedt.

Tvedt etterspør sterkere virkemidler for å sikre at man går bort fra institusjonaliseringen og over til flere vanlige boliger i ordinære bomiljøer.

– Her må man trå til å bruke alle Husbankens virkemidler. NTNU Samfunnsforskning kartla et behov for 2 000 flere boliger for mennesker med utviklingshemninger. Det må bli mulig for privatpersoner, alene eller sammen med andre, å søke de økonomiske virkemidlene som staten har, for eksempel investeringstilskudd og boligtilskudd, sier Tvedt.

Tvedt er også kritisk til en manglende satsing på å inkludere flere i idretts-, aktivitets- og fritidstilbud.

– Her er budsjettet rett og slett for svakt. Det er noen generelle økninger som følge av prisvekst, men fakta er at det forsvinner daglig mennesker, også innenfor vår gruppe, ut av aktivitet på grunn av mangel på utstyr, tilrettelegging og økonomi. At regjeringen for eksempel ikke øker potten til aktivitetsmidler, som var brukt opp allerede i februar, kan jo ikke kalles annet enn skuffende, sier Tom Tvedt.

Revidert nasjonalbudsjett er nå oversendt Stortinget for behandling. Der må regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, nå prøve å få flertall for sine forslag, siden de ikke har flertall alene.

– Jeg håper virkelig noen andre partier kan komme oss til unnsetning for å styrke mulighetene til mennesker med utviklingshemning så de kan leve gode og aktive liv som en del av et samfunn for alle, avslutter Tvedt.

Følg stortingets videre behandling av saken her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Statsbudsjettet/statsbudsjettet-2023/
Les regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-118-s-20222023/id2976767/

ARKIV
SISTE INNLEGG