Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserer rapporten «Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne»

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserer rapporten «Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne»

Seminaret vil etter planen ha to deler: en del hvor oppdatert, generell fagkunnskap om vold i nære relasjoner mot denne målgruppen presenteres og en del hvor NOVA-rapporten lanseres.

Tid: onsdag 30. april 2014 kl. 11.00 –  ca. kl. 15.00
Sted: Bufdir, Aud. 1, Stensberggata 27, 0170 OSLO

Hovedfunnene i rapporten er blant annet:
• Det er lite fokus på forebygging av vold og oppfølging av voldsutsatte i kommunene.
• Det synes å være et stort behov for informasjon om vold og krenkelser til både tjenesteutøvere og voldsutsatte
• Manglende retningslinjer og samarbeidsrutiner gjør det vanskelig å forebygge og oppdage vold og å samordne tjenestene etter at de er voldsutsatt
• Det er generelt liten erfaring i tjenesteapparatet med voldsutsatte med nedsatt funksjonsevne

Foreløpig program:

1. Presentasjon av funnene fra rapporten
2. Lunsj
3. Kommentarer fra ulike institusjoner
4. Avslutning – Bufdir

Forskerne vil på denne lanseringen komme med noen svar. Er du interessert i å få vite mer, er du hjertelig velkommen til å høre om resultatene fra undersøkelsen.
Det er begrenset med antall plasser så meld deg på så raskt du kan. Lansering og fagseminaret er gratis. Det vil bli servert lett lunsj.

Vi ber om at deltakerne melder fra om de har med en assistent slik at vi kan beregne antall plasser i salen. I tillegg ber vi om deltakeren informerer oss om han eller hun behøver andre former for assistanse som tegnspråk slik at dette kan bestilles før lanseringen. Det hadde også vært fint om deltakeren kan indikere dersom han eller hun har matallergi.

Eventuelle spørsmål om konferansen/lanseringen kan henvendes til: Ida Thommessen Austad: Ida.Thommessen.Austad@bufdir.no eller til fungerende seksjonssjef Vegard Forøy: vegard.foroy@bufdir.no

Meld deg på innen 24. april 2014

https://easyfact.no/reply/reply?key=tmkfvzaaaibcydb