Søk

Styreleder i SAFO – Tove Linnea Brandvik – er oppnevnt som medlem i nytt likeverds- og mangfoldsutvalg

Det er viktig å løfte likestilingsperspektivet inn i likeverds- og mangfoldsperspektivet, sier Tove Linnea Brandvik om at hun nå skal inn i Likeverds- og mangfoldsutvalget.

Regjeringen har opprettet et likeverds- og mangfoldsutvalg. Tove Linnea Brandvik, styremedlem i SAFO, er oppnevnt som et av i alt 10 medlemmer. Utvalgets oppgave er å «kartlegge hvilke holdninger og utviklingstrekk i samfunn, økonomi og teknologi som kan føre til et samfunn med mindre rom for mangfold og annerledeshet, og hvilken betydning dette har for menneskerettigheter, likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse. Sentralt i utvalgets arbeid skal være hvilken betydning slike holdninger og utviklingstrekk har for funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet.  En del av utvalgets oppdrag blir også å vurdere og foreslå tiltak og strategiske innsatser som kan bidra til å redusere fordommer og bidra til en bevisstgjøring av rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse gjennom hele livsløpet, og på alle samfunnets arenaer.

Her finner du informasjon om oppnevning og mandatet på utvalget: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-oppretter-likeverds-og-mangfoldsutvalg/id2862975/

ARKIV
SISTE INNLEGG