Søk
Bilde av Linda Hofstad Helleland

Regjeringens strategi for likestilling

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland lanserte i dag regjeringens strategi for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAFOs første reaksjoner til strategien er avmålt.

Allerede i regjeringserklæringen lovet regjeringen å komme med en strategi for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Strategien har en tiårshorisont. Med utgangspunkt i strategien skal det utarbeides handlingsplaner. SAFO har vært godt involvert i utarbeidelsen av strategien og har bidratt med mange innspill.

  – Prosessen har vært god og involverende, men våre innspill er i for liten grad tatt hensyn til. Fokuset synes å være på tiltak som kan hjelpe personer med funksjonsnedsettelse. Dette perspektivet fortrenger likestillingstanken som grunnleggende sett sier at alle skal kunne delta i samfunnet på like vilkår, sier Arne Lein, forbundsleder i Norges handikapforbund.

Barne- og likestillingsdepartementet har et koordineringsansvar i likestillingsarbeidet. Virkemidlene er i sektordepartementene. For å bedre koordineringen overfor sektordepartementene, slår strategien fast at det skal utarbeides en embetsmannsgruppe på tvers av departementene.

  – Det er positivt med koordinering, men tiltak koster. Sektordepartementene har ikke penger til overs. Skal det bli gjennomslag overfor sektordepartementene, så må det forankres i regjeringen, inngå i budsjettprosessen og ivaretas av politisk ledelse i de involverte departementene. Jeg ser ingen slik struktur i strategien som kan ivareta den nødvendige politiske forankringen, sier SAFO-leder Jens Petter Gitlesen. Både tydeligere likestillings- og diskrimineringsperspektiv og struktur for den politiske forankringen, forventer vi kommer inn i de videre planene som skal legges med utgangspunkt i strategien, fortsetter han.

Les Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030

Kontaktperson om saken Jens Petter Gitlesen. Tlf. 411 01 342

 

ARKIV
SISTE INNLEGG