Funksjonsassistanse i arbeid – noe for deg?

I Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne er ordningen med funksjonsassistanse styrket med ca 10 millioner kroner i 2012. Nå ber NAV SAFO spre informasjonen til sine medlemmer.

Yrkesaktive med varige omfattende fysiske funksjonsnedsettelser kan få tilbud om funksjonsassistanse. Arbeidstaker utfører selv arbeidsoppgavene, og funksjonsassistenten avlaster med praktiske oppgaver.

Eksempler på assistansebehov kan være hjelp til forflytning, løfte og hente tunge ting, hjelp med av- og påkledning eller praktisk hjelp på arbeidsreiser.
En arbeidstaker som har praktiske problemer i arbeidssituasjonen, må først undersøke mulighetene for tilrettelegging på arbeidsplassen sammen med arbeidsgiver. Eksempler på tilrettelegging kan være endring av arbeidsoppgaver, organisatoriske endringer, hjelpemidler, ombygging av utstyr/lokale med mer.
Hvis du tror funksjonsassistanse kan være noe for deg – ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i eget fylke for videre bistand.

Funksjonsassistenten kan være en kollega som frikjøpes eller en person som ansettes for denne oppgaven for et avtalt antall timer pr uke eller måned. Funksjonsassistentens lønn, arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter blir refundert etterskuddsvis av NAV fire ganger per år.
Fra 1.1.2012 er ordningen hjemlet i Forskrift om forsøk med funksjonsassistanse i arbeidslivet.

ARKIV
SISTE INNLEGG