Visjon og mål

SAFO er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

Vår visjon er likeverd og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne er. Barrierer i samfunnet gjør at personer med funksjonsnedsettelser blir diskriminert, og SAFO jobber for å fjerne slike barrierer.

Norge lovfestet FNs konvensjon om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2013. SAFO-organisasjonene vil samarbeide om å gjøre konvensjonen til en realitet i Norge.