En inkluderende skole betyr en skole der elever med funksjonsnedsettelser blir likestilt, og ikke diskriminert.

Slik det er i dag, opplever mange elever at man ser funksjonsnedsettelsen før man ser eleven. Funksjonsnedsettelsen blir dermed ofte avgjørende for hvordan undervisningen blir organisert, og den enkelte elevs reelle behov kommer i andre rekke.

Elever med funksjonsnedsettelse er ikke en homogen gruppe, og de har derfor også ulike behov for hvordan undervisningen skal legges opp. Vi mener at den enkelte elevs behov må komme i første rekke. Det er behov for en holdningsendring i skolen og i systemene rundt. Man må flytte fokus fra begrensninger til muligheter.

Likestilling i skolen betyr at alle elever gis en reell mulighet til å få utbytte av undervisningen uavhengig av funksjonsnivå. Dette er i tråd med FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, likestillings- og diskrimineringsloven og opplæringsloven.

Ansvaret for å sikre likestilling og hindre diskriminering av elever med nedsatt funksjonsevne i skolen, ligger i den enkelte skole og hos skoleeier. Det er viktig at disse instansene er klar over elevers rett til likestilling og ikke-diskriminering.

Skolemyndighetene og myndighetene som forvalter diskrimineringsregelverket må samarbeide for å sikre likestillingsperspektivet inn i skolen, både på departements og direktoratsnivå.

Status