Søk

FN-konvensjonen for rettene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 24 Utdanning sier blant annet at «Alle elever skal ha lik tilgang til god, gratis og inkluderende utdanning i sitt nærmiljø». FN-komiteen som overvåker konvensjonen har utdypet retten til inkluderende utdanning i General Comments no 4 (2016). SAFO har fått oversatt denne til norsk for å gjøre den tilgjengelig for flere. 

Opplæringsloven slår fast at «Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast» (§1). Loven sier også at elevene har rett til å gå på nærskolen (§ 8-1) og «..Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør..» (§ 8-2)

Intensjonene i lovverket som omfatter skole og elever er stort sett bra. Det mangler imidlertid verktøy for å få følge opp kommunen og skolen når regelverket ikke blir etterlevd.

Slik det er i dag må foreldre klage til skolen dersom eleven ikke får den undervisningen han eller hun har krav på. Dersom dette ikke fører frem, er fylkesmannen neste instans. Fylkesmannen gjør da en vurdering av saken. Finner fylkesmannen at opplæringssituasjonen til eleven er i strid med opplæringsloven, får skolen beskjed om å rette opp dette.

Man har imidlertid ingen virkemidler dersom skolen velger å ikke følge fylkesmannens vedtak. Dette betyr i praksis at det ikke får noen konsekvenser for skolen dersom den velger å bryte opplæringslovens regler om spesialundervisning. Dersom brudd på opplæringsloven innebærer sanksjoner vil dette kunne medføre at kommunene tar fylkesmannens vurderinger mer på alvor
For å finne en løsning på utfordringene med svikt i systemene som skal sikre elevers rettssikkerhet må man:

Oversikt over rettigheter i grunnskolen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon har laget et hefte om rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre, som kan være nyttig å kjenne til.

Her kan du laste ned dette heftet «Skolestart – Rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre».