Søk

Arrangementdetaljer


Hvordan er CRPD og FNs bærekraftsmål aktuelle for SAFO-organisasjonene? Hvordan kan vi bruke dem i interessepolitikken i Norge?

Camilla Huggins Aase, NHF innleder om temaet, og deretter har vi erfarings- og idéutveksling om hvordan vi bruker og kan bruke CRPD og bærekraftsmålene i vårt interessepolitiske arbeid i Norge. Her har vi ulike erfaringer og ideer – nasjonalt og internasjonalt – som vi kan dele.

Camilla var SAFOs representant på statspartsmøtet i FN i juni. Dette var første gangen SAFO var invitert som observatør i den norske delegasjonen på dette møtet. Hun vil opplyse oss om hva som skjedde der, om CRPD-arbeidet og om hva bærekraftsmålene kan bety for vårt arbeid nasjonalt.

Camilla var også, sammen med Hedvig Ekberg i NFU, SAFOs representant i arbeidsgruppen som laget Norges sivile rapport om CRPD i 2015. CRPD er begynt å bli kjent i organisasjonene, men nok ikke så kjent i befolkningen. Hvordan kan vi jobbe for å gjøre konvensjonen kjent – også ute i kommunene? Og hvordan kan vi selv bli bedre kjent med og benytte bærekraftsmålene?

Målgruppe: Hovedstyret, hovedkontorene og SAFO-regionene. Møtet er i NHFs lokaler i Schweigaardsgate. Påmelding innen 29.september.

Om bærekraftsmålene

Den norske regjeringen har bestemt at FNs bærekraftsmål utgjør det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største nasjonale, regionale, og globale utfordringer. Norge jobbet målrettet for å få bærekraftsmålene vedtatt og vil spille en sentral og aktiv rolle i oppfølgingen av målene internasjonalt. Norge har også rapportert på hva vi har gjort og vil gjøre for å nå bærekraftsmålene, også nasjonalt. Blant annet nevnes drop-out fra videregående som et nasjonalt problem. Bærekraftsmålene søker å unngå at personer, grupper, regioner eller land blir etterlatt gjennom prinsippet om «leave no one behind», og noen steder er funksjonshemmede nevnt spesielt.