Søk

SAFO-konferansen 2015

Kommunereformen var hovedtema for årets SAFO-konferanse. I tillegg hadde vi oppe både SAFOs plattform for brukermedvirkning, kommunale råd og framtidig SAFO-samarbeid. Her finner du programmet og presentasjoner.

Konferansen 2015 ble holdt 24. og 25.januar på Thon Oslo Airport, med over 60 tillitsvalgte, ansatte og medlemmer i organisasjonene. SAFO er 20 år i 2015. Dette fikk vi også feiret på lørdagskvelden.

Kommunereformen

Status og planen framover

Statssekretær Kristin Holm Jensen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tok oss igjennom status for referomen, og Regjeringes planer framover. Begrunnelser for reformen, målene og milepæler framover var innholdet i hennes presentasjon. Prosessen er i full gang, og det er derfor viktig for organisasjonene å følge med, og være med i diskusjonene. Les mer av statssekretærens presentasjon på denne lenken.     Statssekreteær Kristin Holm Jensen (Bilde: Regjeringen)  

Det er ikke størrelsen det kommer an på

Karin Andersen, SV er andre nestleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Hun la vekt på i sitt innlegg at det, mer enn størrelse på kommunene, er avgjørende med penger nok og god kompetanse. Fra salen ble det henvist til at norske kommuner gjerne lærer av de danske, også stordriftsfordelene, uten å se hvordan dette går imot prinsipper for at også personer med bistandsbehov skal kunne bo som andre. Andersen påpekte at det her er viktig både med holdninger og kompetanse på området. Dette viser seg ikke å være bedre selv om kommunene er større. Andersen er kritisk til at kommunene blir tvunget sammen, gjennom Regjeringens virkemidler. Det er positivt med kommunalt samarbeid, og det må gjerne bli sammenslåinger, men det må være frivillig.  Stortingsrepresentant Karin Andersen (Bilde:Stortinget)  

Folkestyre og interessepolitikk

Professor emeritus Audun Offerdal, Universitetet i Bergen, har forsket på folkestyre og lokaldemokrati. På konferansen tok han for seg hvorfor vi har kommuner, og hvilken betydning disse har for demokratiet. Videre viste han til forskning på store og små kommuner, og hvilke konsekvenser størrelse har for deltakelse og politisk aktivitet. På denne lenken kan du lese Offerdals presentasjon. Professor emeritus Audun Offerdal (bilde UiB)  

Kommunale råd

Det er kommune- og fylkestingsvalg i 2015. Derfor var det også kommunale råd et aktuelt tema på konferansen. Kjersti Fremstad, NHFs kontorleder i Innlandet og koordinator for SAFO i Innlandet, presenterte både noe av Norsk institutt for by- og regionforsknings (NIBR) funn om organisering av kommunale råd, og  NHFs spørreundersøkelse blant egne medlemmer i kommunale råd. Les om rapportene i Kjersti Fremstads presentasjon her.  Regionkontorleder NHF Innlandet og koordinator i SAFO Innlandet, Kjersti Fremstad  

SAFOs plattform for brukermedvirkning

Hva skal SAFOs plattform for brukermedvirkning være? SAFOs hovedstyre har bedt en arbeidsgruppe om å komme med utkast til en felles plattform for brukermedvirkning i SAFO. Gruppen består av Kjetil Ørbeck (NFU), Ragnhild Urdshald Høyem (NHF) og Vigdis Endal (SAFO). Noen mener brukermedvirkning er interessepolitikk i et brukerforum. Andre mener det er noe helt annet enn interessepolitikk. Noen mener at man er brukermedvirkere i kommunale råd, andre kaller det politikere. Noen mener det er samme opplæring som må skje for medvirkere i kommunale råd og brukerråd i helsesektoren. Andre mener det er noe annet. Med hver våre ulike utgangspunkt, er vi brukermedvirkere eller lærer opp andre brukermedvirkere. Det bør avklares hva SAFO mener om disse spørsmålene.  Fra NFU, Kjetil Ørbeck (Bilde: Frambu) Kjetil Ørbeck fortalte om hva gruppen har arbeidet med, og ba om innspill fra salen. En av avklaringene er spørsmålet om grensedragninger mellom brukermedvirkning og interessepolitikk. Gruppen tar også for seg opplæring, og om hvordan organisasjonene kan klare å få gitt brukerrepresentantene den kunnskap og trygghet som er behov for når de får oppgaven. Ørbeck har erfaring fra e-læring, og ga oss eksempler på hvordan opplæringen kan gjøres mer tilgjengelig for travle og aktive brukerrepresentanter.  

SAFO 20 ÅR!

SAFO er ferdig med tenårene! Jubileumsmiddag inneholdt styreleders tale, og en ellevill erfaringsdeling av vår eneste koordinator i tjueårene, Jørgen Foss. Vi hadde også for anledningen besøk av Øyvind Roos, med humor og musikk i en fantastisk god blanding.
 

SAFO konferansen 2014

SAFO-konferansen 2014 Årets SAFO-konferanse ble avholdt på Quality Airprort Hotel Gardermoen. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og SAFOs samarbeid framover var temaene på konferansen. Barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne deltok i år. Vi fikk også innlegg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og saksordfører for ratifiseringen av FN-konvensjonen på Stortinget, Tove Linnea Brandvik. Liv Arum fra FFO og styreleder i SAFO Arne Lein holdt innlegg om samarbeidet om skyggerapporteringen. Bilde av Solveig Horne Bilde av Barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne Bilde av tove Linnea Brandvik Bilde av Tove Linnea Brandvik Bilde av seniorrådgiver Guri Hestflått Gabrielsen, LDO Bilde av Liv Arum Bilde av Generalsekretær Liv Arum, FFO Bilde av Arne Lein, Vigdis Endal, Lilv Arum og Jens Petter Gitlesen Bilde av Arne Lein, Vigdis Endal, Liv Arum og Jens Petter Gitlesen. Her er innleggene: