Vedlegg til plattform for brukermedvirkning Dialogen med SAFOs representanter